Akcja Docieplamy Schroniska

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki “AKCJI DOCIEPLANIA SCHRONISK” prowadzonym na stronie www.happypuppy.sklep.pl.
 2. Organizatorem Plebiscytu jest ZOO.SKLEP.PL Andrzej Zwoliński z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 25/12 nr NIP:5832143474.
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę, przeprowadzenie treści oferowane w ramach przeprowadzanej akcji.
 4. Osoba biorąca udział w Akcji (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze
 6. Celem Akcji jest pomoc w schroniskom w ochronie przed mrozem polegająca na ubraniu ich podopiecznych w ubranka chroniące je przed chłodem. Uczestnik po wpisaniu odpowiedniego kodu ponosi tylko koszty ubranka, a organizator ponosi koszty wysyłki.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji są osoby, które zakupią dowolne ubranko za pomocą strony internetowej sklepu www.happypuppy.sklep.pl
 2. Akcja trwa od 01.01.2024 od godz. 00:00:00 do 23.03.2024 do godz. 23:59:59.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie
 4. Prawidłowe dokonanie zakupu z uwzględnieniem bezpłatnej wysyłki polega na: a) zakupie dowolnego ubranka na stronie happypuppy.sklep.pl b) przy dokonywaniu płatności w koszyku w polu KOD PROMOCYJNY wpisać :SCHRONISKO , który to spowoduje, iż nie naliczą się koszty wysyłki c) Warunkiem realizacji bezpłatnej wysyłki jest wpisanie w polu ADRES DOSTAWY adresu WYBRANEGO przez Uczestnika schroniska do którego mamy dostarczyć bluzę. Zakupy z wysyłką na adres prywatny nie będą zwolnione z opłaty za przesyłkę. telefonu.
 5. Uczestnik akcji otrzyma droga mailową nr przesyłki by mógł śledzić swoje zamówienie
 6. Na prośbę uczestnika do paczki zostanie dołączona informacja kto przekazuje ubranko lub informacji dla jakiego konkretnego psiaka ma byc przekazana
 7. Paczki zostaną przekazane do schronisk za pomocą kuriera INPOST

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się z chwilą opuszczenia strony happypuppy.sklep.pl.
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Akcja może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Akcji.
 3. W toku przetwarzania danych Uczestników możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: a) operatorom systemu informatycznego, b) dostawcom, c) podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.